فنون گرد آوری اطلاعات (data collection methods)

هدف اولیه از تحقیقی دستیابی به مقدار یا وضعیت متغییرها در افراد مورد مطالعه است.بنابراین تبیین دقیق متغییرها، نحوه اندازه گیری و مقیاس سنجش آن ها برای تصمیم گیری در مورد چگونگی به دست آوردن اطلاعات،به نهایت مهم است.

 در پژوهش های علوم پزشکی نحوه دستیابی به اطلاعات باید به صورتی باشد که :

- تمام ابزار گردآوری اطلاعات به روشنی مشخص و تعریف شده باشد

 - منطق انتخاب هر روشی اعلام شده باشد

- روش اعلام شده مناسب بررسی مشکل مطرح شده در تحقیق باشد

 - افراد مورد مطالعه به صورت یکسان و کاملا تعریف شده ای مورد بررسی قرار گیرند

 - اطلاعات به صورتی جمع آوری شوند که تجزیه و تحلیل آماری آنها امکان پذیر باشد

چهار روش عمده جمع آوری اطلاعات :

1- اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیک و بیولوژیک :

قسمت عمده تحقیقات علوم پزشکی به منظور بررسی پارامترهای فیزیولوژیک یا بیولوژیک مثل فشارخون،درجه حرارت ،وزن و... طراحی و اجرا می شود.

 2- اندازه گیری به روش مشاهد ه ای :

 در این روش از مشاهده افراد تحت مطالعه به منظور دستیابی به اطلاعات استفاده می شود. با این روش می توان می توان اطلاعات مربوط به رفتار و فعالیت افراد تحت مطالعه را جمع آوری کرد.

 3- اندازه گیری به روش مصاحبه ای:                        

 در برخی از تحقیقات ممکن است اطلاعات به صورت مصاحبه رودررو یا غیرمستقیم مثلا از طریق تلفن از افراد اخذ شود.در چنین حالتی افراد تحت مطالعه به طور ناخودآگاه تمایل کمتری به ارایه کامل اطلاعات از خود نشان می دهند. بر این اساس مهارت وتوانایی مصاحبه گر به منظور جمع آوری اطلاعات مفید و روشن،نقش اساسی اعمال می کند.

 4- اندازه گیری به روش مکاتبه ای :

 با انتخاب این روش برای جمع آوری اطلاعات امکان کاهش هزینه و زمان تحقیق فراهم می شود و به علت دخالت نداشتن مصاحبه کننده می توان اطمینان داشت که جواب های داده شده فقط واکنش فرد در مقابل پرسش ها است. 

 با این حال در این روش ممکن است تعداد زیادی از بررسی شوندگان به پرسش ها پاسخ ندهند

نحوه اجرای تحقیق 

 این قسمت ملاک مهمی برای داوری پروژه پژوهشی به حساب می آید. در نوشتن این قسمت رعایت تسلسل منطقی مراحل اجرایی تحقیق اهمیت فوق العاده ای دارد و محتوای آن بسته به موضوع مورد تحقیق باید شامل اعلام دقیق موارد زیر باشد:

1- جامعه مورد بررسی و خصوصیات دقیق نمونه های مورد مطالعه همراه اعلام معیارهای ورود و خروج (including and excluding criteria)

 2- مکان اجرای پژوهش

3- محتوای فرم یا فرم های اطلاعاتی

 4- نیروی متخصص دست اندرکار تحقیق و نوع فعالیت آنان در پژوهش

 5- جزییات مربوط به ابزار،کیت ها و موادمصرفی، دارو و دارونما

 6- تعریف دقیق گروه و گروه های شاهد

7- آزمونهای در نظر گرفته شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:30  توسط حمید باصری |